facebook.com/sinervontalo

prosinervo@gmail.com

Sauniementie 5 Velkua

p. 040 5931 311

posted by: Super User
Osumat: 7208

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Pro Sinervo ry
Kotipaikka: Naantali
Osoite: Pirjo Järvenranta
Vanhatuvantie 21
21195 VELKUA
Rekisterinumero: 212.828

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pro Sinervo ry ja sen kotipaikka on Naantali.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on alueen kaikenikäisten ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden vahvistaminen. Tarkoituksena on myös edistää taide-, kulttuuri- ja muuta vastaavaa harrastus- ja virkistystoimintaa.
Yhdistys on voittoa tuottamaton aatteellinen yhdistys, jolla on omistuksessaan tai hallinnassaan Teersalon Sinervon talo. Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää ja ylläpitää Sinervon taloa ja kehittää siitä aluetta monipuolisesti palveleva kulttuuri- ja hyvinvointikeskus.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokoontumisia, keskustelutilaisuuksia, luentoja ja kursseja, elokuva- ja teatterinäytöksiä, taidenäyttelyitä ja muita vastaavia taide- ja kulttuuritilaisuuksia sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Yhdistys voi toimia yhteistyössä muiden vastaavien toimijoiden kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Se voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä harjoittaa kannatustuotteiden myyntiä. Yhdistys voi järjestää maksullisia kursseja sekä huvi- ja kulttuuritapahtumia. Yhdistys voi vuokrata edelleen hallinnassaan olevan rakennuksen tiloja. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hänon yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
J
äseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kahteentoista (2-12) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Yhdistyksen jäsenillä on aina lasnäolo- ja puheoikeus myös hallituksen kokouksissa.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaiselle jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksien päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten kokoonkutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä kuluvana vuonna
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.